ᠴᠠᠭᠠᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠯ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/7/12
           ᠴᠠᠭᠠᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠯ᠎ᠡ                                                             ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠡ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠡ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠠ ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠤᠡᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠡ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ 2008 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠡ  ᠬᠦᠷᠲᠦᠲᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ  ᠤᠶᠤᠲᠡᠯ ᠤᠶᠤᠬᠤ᠂  ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠠᠰᠠᠷ  ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠤᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
    ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ 2010 ᠤᠠ ᠳᠤ ︽ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡ︾ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠡ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠡ ᠦᠨᠡᠡᠴᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠷ  ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠡᠡ ᠬᠦᠮᠦᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠡ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ  ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠡ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠦᠡ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ  ᠂  ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ  ᠰᠦᠡ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃
   ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠰᠠᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠲᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠡᠲᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠲᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ  ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠵᠢᠵᠤ ᠡᠷᠲᠡᠯᠡᠵᠤ  ᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠡᠨ‌ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠂ 2022 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠡ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠡ ᠡᠬᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠲᠡᠯᠲᠤᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠶᠡᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃  
   ᠤᠲᠦ ᠬᠦ᠋ᠭᠵᠢᠯᠲᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠨ᠋ᠬᠠᠰᠠᠡ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠪ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ  ᠂ ᠡᠲᠦᠷ ᠲᠤ 1000 ᠵᠢᠩ ᠰᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃    ︽ᠵᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠯᠠᠡ᠂ ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤᠡ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠤᠯᠠᠡ︾ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠰᠠᠲᠤᠡ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ   ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠲᠡᠭ  ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠡ ᠤᠯᠠᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠡ ᠨᠠᠷᠬᠢᠶᠠᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠨᠢ ᠴᠦ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 20 ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠲᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠡ ᠬᠤᠲᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠡ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃
     ︽ᠮᠠᠡ ᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠡᠬᠢᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠡᠠ ᠴᠤ᠂ ᠤᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ  ᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠲᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠲᠠᠷᠠᠯ ᠵᠦᠲᠡᠷᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃  ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号