2023       
  
2023/8/3
 2023         2023                          ★                    2023  8  10  18                                                            18 ︱  22   2001  1  1  2005  12  31                              18 ︱ 24                                                         https://www.gfbzb.gov.cn/zbbm/zcfg/byfg/tjbz.shtml★                                                                                   2023  9  1       ★                https://www.gfbzb.gov.cn/                          8                    8     9                                 9                     (  )         1.      ①         2   2.8      ②                      2  9000     ③                 1.6     2       5.3        2.     ①                      1.5        ②                                             3.                                                  ①                     ②                 (       )                                           ③                                      8000                12000                1.                           2.           (    )                      6000   7000   8000                  1.                                                            2.                                                                            3.                                                                          4.      3             10                                          1.                             ①       12     ②                       ③             2.                                    3.                                                          5%                    0479 ︱ 7357180     
 
  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
  
 
                                   : 010098    蒙ICP备05000248号