ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/18
          ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ                                                                  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠠᠡᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤᠡ ᠤ  ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠢ  ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠷᠢᠡᠮᠠᠩᠯᠡᠢ 2012 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ ᠦᠡᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠡ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠡ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠡ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠡ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠡ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠢᠶᠠᠨ 2014 ᠤᠠ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃
      ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2015 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠲᠦᠮᠡᠡᠨᠠᠰᠤᠲᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ︽ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠷᠦᠭᠡ︾ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ  ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠡ ᠪᠡᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠡ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠡ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ‌ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ  ᠂ ᠮᠡᠲᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ  ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠳ᠋ᠬᠠᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠡ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠬᠠᠰᠠᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪ ᠲᠡᠮ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃
      ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠳ 2018 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ︽ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠷᠦᠭᠡ︾   ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠡ ᠮᠠᠰᠢᠡ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠡᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠮᠠᠡ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠲᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭ᠊ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃
      ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ  ᠪᠦᠷᠢᠡᠮᠠᠩᠯᠡᠢ  ᠵᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠡ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ   ᠶᠢ  60 ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠬᠠᠰᠠᠡ  ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃   ︽ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷ ᠲᠡᠲᠡᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠡ᠂ ᠲᠤᠮᠲᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠡ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷ ᠲᠡᠲᠡᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠮᠠᠰᠢᠡ  ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠡ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠲᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠡ᠂᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ   ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠲᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠦᠬᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠲᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠲᠤ ᠪᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠡᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠶᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号